Şartlar & Koşullar

ÜYELİK

SÖZLEŞMESİ

Lütfen
sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz

aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:


Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar https://www.yakisanial.com adresindeki Yakışanı AL

firmasına aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede
sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki
hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara
göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18
yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve
sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.


İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site

ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya
yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve
yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar
dahilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.


1. SORUMLULUKLAR

    1. Yakışanı Al, fiyatlar ve
sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı
tutar.


2. Yakışanı Al, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik

arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik

yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına
yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler
nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem
yapılacağını peşinen kabul eder.


4. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış

bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını,
yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali
halinde, Yakışanı Al'ın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara
ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.


5. Yakışanı Al tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi,

geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye
erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol
(IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen
sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet
adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin
toplanmasını kabul eder.


6. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi

bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı,
3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik,
kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri
teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde
oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri,
bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma
hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı
hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma
hakkını saklı tutar.


7. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan

ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

    2.1. İşbu Site’de yer alan
ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli
veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Yakışanı Al veya belirtilen ilgilisine ait olup,
ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret
edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri
mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz,

yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya
bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir
ihlal durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı
firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık
ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü
yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.


3. GİZLİ BİLGİ

    3.1. Yakışanı Al, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel
bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı,
adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı
tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli
Bilgiler’ olarak anılacaktır.


3.2. Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb.

pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere,
Site’nin sahibi olan Yakışanı Al kendisine ait iletişim, portföy durumu ve
demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile
paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti
almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde
müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar
sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.


3.3.Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir

gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini firma,
derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti
almaktan imtina eder.


3.4.Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu

bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri
gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi
makamlara açıklanabilecektir.


4. GARANTİ VERMEME:

    İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ
UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. Yakışanı Al TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ”
VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE
HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER
DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE
BULUNMAMAKTADIR.


5. KAYIT VE GÜVENLİK

    Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve
güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal
edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.


Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap

güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve
güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Yakışanı
Al sorumlu tutulamaz.


6. MÜCBİR SEBEP

    Tarafların kontrolünde
olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın
hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden
(aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan
yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu
değildir. Bu sürede Taraflar ’ın işbu Sözleşme’ den doğan hak ve yükümlülükleri
askıya alınır.


7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

    İşbu sözleşme şartlarından
biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı
geçerliliğini korumaya devam eder.


8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

    Yakışanı Al, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve
işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler
sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip
etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden
yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


9. TEBLİGAT

    İşbu Sözleşme ile ilgili
taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Yakışanı Al'ın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik
formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye
olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi
durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu
adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


10. DELİL SÖZLEŞMESİ

    Taraflar arasında işbu
sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda
Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks
kayıtları 6100 sayıl
    ı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz
etmeyeceğini kabul eder.


11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

    İşbu Sözleşme’nin
uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde
İZMİR Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidi

Yakışanı AL | HARİKA FIRSATLAR İLE BİR ONLINE ALIŞVERİŞ PLATFORMU

Alışveriş fırsatları
Türkiye'nin online alışveriş sitesi Yakışanı Al, 2019 yılından bu yana hizmet veriyor. yenilikleri ile Türkiye'nin dijital alışveriş sektörü Arasında Yer Alan Yakışanı Al . Online alışveriş deneyimini her geçen gün daha kolay hale getiren, dijitalleşen dünyanın gereklerine uygun geliştirmelerle sunduğu hizmetleri daha da avantajlı kılan Yakışanı AL, ziyaretçilerine bol çeşit, uygun fiyat, hızlı teslimat ve sürpriz indirimler sunuyor.

En iyi ürünleri en uygun fiyatlarla, en hızlı teslimatla ve müşteri memnuniyeti hedefiyle sunan Yakışanı AL, büyümeye ve Türkiye'de e-ticaret deneyiminin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

Tüm Kategoriler
Hızlı Satış
Bugünün Fırsatı